Komórki organizacyjne KMP w Nowym Sączu - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komórki organizacyjne KMP w Nowym Sączu

Komórki organizacyjne KMP w Nowym Sączu

 

Wydział Kryminalny

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

- prowadzenie działań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw
inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych, wykonywanych przez służby kryminalne z jednostek organizacyjnych policji powiatu nowosądeckiego
wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń kryminalnych (zbieranie śladów i dowodów)
nadzorowanie działań podejmowanych przez komisariatu policji powiatu w przypadku zaistnienia poważnych przestępstw kryminalnych
koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki Policji powiatu nowosądeckiego w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej w ramach umów i porozumień międzynarodowych

 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu należy w szczególności:

- wykonywanie czynności procesowych w zakresie zleconym przez prokuratury i sądy,
przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności, o najwyższym ciężarze gatunkowym
nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym
koordynowanie poszukiwań oraz identyfikacji osób i zwłok, a także prowadzenie bezpośrednich czynności poszukiwawczych
inicjowanie nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji
udzielanie pomocy jednostkom Policji przy wykonywaniu czynności wykrywczych  na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach
wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw
bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze powiatu nowosądeckiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostki

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw
prowadzenie śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz wykonywanie czynności procesowych w zakresie zleconym przez prokuratury i sądy
przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności, o najwyższym ciężarze gatunkowym, a także obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym
w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i ich sprawców Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą utrzymuje ścisłą współpracę ze Strażą Graniczną, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Celnym i innymi instytucjami kontrolnymi
prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym
współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym
ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne
pomoc jednostkom Policji w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi
współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych, związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej
- prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie właściwości wydziału

- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej
organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie powiatu w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej
opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych

 

Wydział Prewencji

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

- koordynowanie i nadzorowanie działania jednostek Policji w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, a także w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, obchodowej
wypracowanie modeli rozwiązań i propagowania sposobów ograniczania i zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym
prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia
współpraca ze strażami miejskimi oraz innymi specjalistycznymi formacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli
współdziałanie z organami samorządowymi, administracją publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w obszarze profilaktyczno-wychowawczym
koordynowanie działań związanych z prewencją kryminalną, przestępczością i demoralizacją nieletnich, procedurą Niebieskiej Karty, Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa
- merytoryczny nadzór nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych do działań prewencyjnych

Do zakresu zadań Rewiru Dzielnicowych I i Rewir Dzielnicowych II  należy w szczególności:

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym działania
- prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów, a także podejmowanie skutecznych działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń
- prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych
- realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń
- kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego
- dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach służbowych wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby
- przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie służbowym
- realizacja przedsięwzięć związanych z weryfikacją zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Wydział Sztab Policji

Do zakresu zadań Wydziału Sztab Policji należy w szczególności:

- zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji;
- nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji
- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o zdarzeniach na terenie powiatu nowosądeckiego oraz właściwej reakcji jednostek Policji
- inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie
planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia akcji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komisariatów funkcjonujących na obszarze działania Komendy
organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych
inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału
planowanie oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej obejmującej swoim zasięgiem obszar powiatu nowosądeckiego

 

Wydział Ruchu Drogowego

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

- realizacja zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych oraz inicjowanie tego typu projektów we współpracy z partnerami pozapolicyjnymi
nadzorowanie i koordynowanie zagadnienia dot. bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
współdziałanie z Wydziałem Sztab Policji i innymi komórkami organizacyjnymi Policji, podczas zabezpieczeń wizyt i delegacji rządowych, uroczystości państwowych i imprez masowych, mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
opiniowanie projektów organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach powiatowych, a także wniosków o wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarny

Do zakresu zadań Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego należy w szczególności:

- podejmowanie na polecenie Komendanta czynności inspekcyjnych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników Policji
przyjmowanie, rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji
dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu postępowań skargowych
sprawowanie nadzoru nad postępowaniami skargowymi prowadzonymi przez policjantów komórek organizacyjnych komendy i jednostek podległych
badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu komendy i jednostek podległych
wyjaśnianie w niezbędnym zakresie przypadków naruszenia prawa przez policjantów i pracowników Policji
koordynowanie, opiniowanie, prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta, prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz, a także innych dokumentów dotyczących stanu dyscypliny służbowej policjantów Komendy i Jednostek podległych
rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz petycji

 

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

- koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej prowadzonej na terenie miasta i powiatu, poprzez m.in.:
informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji
informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji
udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Miejskiego Policji lub komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji

 

Zespół Finansów

Do zakresu zadań Zespołu Finansów należy w szczególności:

- realizowanie wytycznych polityki gospodarczej i finansowej Komendy w zakresie wydatkowania przydzielonych w planie środków
- dokonywanie rozliczeń publiczno – prawnych
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej
- organizowanie obiegu dokumentacji finansowo – księgowej
- prowadzenie rozliczeń i księgowości koleżeńskiej kasy oszczędnościowo- pożyczkowej
- realizacja świadczeń na rzecz policjantów i pracowników KMP
- prowadzenie gospodarki mandatowej

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Do zakresu zadań Wydziału Adminisracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

- planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej i biurowej
- dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymywanych z KWP w Krakowie
- prowadzenie postępowań w sprawach szkód w mieniu Komendy
prowadzenie dokumentacji dotyczącej przydzielonego sprzętu transportowego
prowadzenie gospodarki magazynowej
wydawanie decyzji w sprawach mieszkaniowych
realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych
prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy

Do zakresu zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy należy w szczególności:

- przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy
- prowadzenie całości zagadnień związanych z terminowym kierowaniem policjantów i pracowników KMP na badania profilaktyczne, kontrolne, wstępne i okresowe, badania specjalistyczne, szczepienia ochronne
- prowadzenie całości zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową
- realizacja całokształtu zadań związanych z analizą materiałów zakończonych postępowań powypadkowych, pod kątem zasadności wszczęcia i prowadzenia postępowań regresowych, w celu o zapewnienia możliwości dochodzenia wypłaconych świadczeń odszkodowawczych

 

Wydział Wspomagający

Do zakresu zadań Wydziału Wspomagającego należy w szczególności:

- prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej
- obsługa kancelaryjno - biurowa kierownictwa KMP w Nowy Sączu
- organizacja i obsługa uroczystości i narad służbowych z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
- prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników cywilnych
- koordynowanie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Policji
- prowadzenie  konkursów w przypadku naboru na stanowisko (zastępstwo) w korpusie służby cywilnej
- organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów
- koordynowanie zajęć w zakresie podnoszenia przez policjantów poziomu sprawności fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego
- organizowanie, nadzorowanie sieci i systemów informatycznych oraz łączności
- koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu w dziedzinie telekomunikacji i informatyki oraz organizacji przepływu informacji

 

Zespół Bezpieczeństwa Informacji

Do zakresu zadań Zespołu Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

- przeprowadzanie postępowań sprawdzających oraz ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa i dopuszczonych do służby i pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, a także szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników cywilnych
organizowanie, koordynowanie i nadzór nad ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych
nadzór nad właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostek policji powiatu nowosądeckiego
przeprowadzanie kontroli problemowych i doraźnych dotyczących przestrzegania przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych
prowadzenie szkoleń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji powiatu nowosądeckiego w zakresie ochrony informacji niejawnych
nadzór nad działalnością kancelarii tajnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji powiatu nowosądeckiego
opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych komendy i nadzorowanie jego realizacji
organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej komendy, w tym udostępniania materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom

 

Metryczka

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 27.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry