Status prawny - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, który wykonuje, na obszarze miasta i powiatu, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w jednostkach Policji wchodzących w skład Komendy.

W sprawach określonych ustawami i w innych przepisach, Komendant Miejski Policji jest organem administracji I stopnia, zarówno wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji, jak również podmiotów zewnętrznych. W stosunku do osób zatrudnionych w Komendzie posiada uprawnienia pracodawcy. W określonych przypadkach pełni funkcje reprezentanta Skarbu Państwa.

Komendant Miejski Policji jest kierownikiem zespolonej służby i podlega:

  1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń;

  2. Zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiemu, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży.

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 6 lipca 2017 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 27 lutego 2018 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2018 roku

Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 4 września 2018 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2018 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 21 maja 2019 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 30 marca 2020 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2020 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 30 marca 2021 roku

          Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 22 listopada 2022 roku 

             Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 26 stycznia 2023 roku 

            Zmiana Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 18 października 2023 roku 

Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 171 ze zm.)

Zarządzenie Nr 1041 KGP z 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (tekst jednolity Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 z późniejszymi zmianami)

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 27.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry