Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków realizowana jest w oparciu o:

- art. 63 Konstytucji RP (Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483),

- przepisy Działu VIII Ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 

W myśl art. 221 § 3 Kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Skargi i wnioski mogą składać osoby niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw.

Przedmiotem skargi mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji (art. 227 kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych (art. 241 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 5 i § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)).

Rozpatrywanie skarg

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia oraz podając przyczyny zwłoki.

W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 Kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy, stanowiąc, że "nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych". Trzeba zatem pamiętać, że ochrona ta obejmuje osoby wnoszące skargę lub wniosek wtedy, gdy działają w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone dobra chronione innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie rozciągała się na osoby dopuszczające się kierowania fałszywych oskarżeń, pomówień czy zniesławienia.

 

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Grottgera 50
33 – 300 Nowy Sącz

- w Biurze Podawczym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Grottgera 50, pokój nr 0.39 (parter) od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 9.00 – 14.00

- faksem – na numer: 18 442 41 42

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

- z wykorzystaniem elektronicznego  formularza skargowego zamieszczonego na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

- osobiście, ustnie do protokołu w Zespole ds. Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 8.00 – 15.00

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać, imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji, dokładny opis zdarzenia. 

Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków przez kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub Jego Zastępcy, w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek (oprócz świąt), w godz. 13.30 – 16.30 - po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania - tel. 18 442 41 00.

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Masiak
do góry