Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 86/2013 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych.

Sprawy do realizacji mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Przyjmowaniem i rozdziałem korespondencji oraz przesyłek wpływających do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zajmuje się Dziennik Podawczy, który przyjmuje petentów w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ul. Artura Grottgera 50.

Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie po zadekretowaniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępców, przekazywane przełożonym właściwym merytorycznie. Naczelnicy wydziałów, Komendanci komisariatów Policji, Kierownicy posterunków, referatów, rewirów, zespołów (w tym nieetatowi) przekazują pisma policjantom/pracownikom do realizacji.

O kolejności i sposobie załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do jednostki decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy, termin zaznaczony na piśmie oraz obowiązujące przepisy. W przypadku spraw o małym ciężarze gatunkowym lub spraw, których właściwość rzeczowa jest niezgodna z przedmiotem działalności danej komórki, sprawy przekazywane są do załatwienia do innych komórek Policji lub podmiotów zewnętrznych.

 

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon: 47 833 46 30
Faks: 47 833 41 40
Numer alarmowy: 112

Centrala (połączenie rozmowy z określonym Wydziałem): 47 833 41 11
Oficer Dyżurny: 47 833 46 30

Sekretariat Komendanta (w godzinach 7:30-15:30): 47 833 41 00 

Serwis internetowy: 
http://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Adres e-mail:
komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 23.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry