Wydział Prewencji - Programy - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy, Projekty i akcje prewencyjne

„Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie”

Projekt obejmuje obszar zagrożeń internetowych. Grupą szczególnie narażoną na zagrożenia są dzieci i młodzież, dla których Internet jest nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego, nauki oraz rozrywki. Projekt ma na celu ograniczenie negatywnych następstw takich jak: nadużywanie przez dzieci i młodzież komputera, Internetu, cyberprzemoc, uwodzenie w Internecie przez dorosłych sprawców, kontakt dzieci i młodzieży z treściami szkodliwymi w sieci, przestępstwa internetowe m.in. kradzież tożsamości, kradzież danych, oszustwa etc. Program edukacyjny jest realizowany przez Województwo Małopolskie od 2012 roku wraz z Komendą Wojewódzką Policji oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Projekt jest realizowany od listopada 2012 roku, adresowany do dzieci klas IV – VI szkół podstawowych województwa małopolskiego oraz rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów. Program został wdrożony we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny realizowany przez małopolską Policję, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Jest projektem koordynowanym przez Policję i inicjującym współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się więc na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI. Jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego, w tym również na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Placówki oświatowe przystępują do w/w Projektu na zasadzie dobrowolności. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od roku 2005. 

Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Program "Razem Bezpieczniej" jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Nowa edycja programu tak jak do tej pory, promuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane są projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane są działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych;

Cel główny określono jako wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
  •  Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  •  Edukacja dla bezpieczeństwa.

„Kibice i doping - TAK: Pseudokibice i agresja - NIE" – realizowany od 2012 roku

Przeprowadzenie przedmiotowych działań ma za zadanie zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania. Celem działań jest:

  • przekazanie informacji kibicom, dzieciom i młodzieży, rodzicom, kadrze pedagogicznej, w zakresie zachowań stanowiących naruszenie przepisów prawnych podczas imprez masowych i wynikających z nich konsekwencji, podniesie poziomu wiedzy rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej na temat zagrożeń związanych z działalnością pseudokibiców sportowych,
  • wypracowanie i upowszechnienie właściwych wzorców zachowań kibiców
  • w trakcie imprezy masowej o charakterze sportowym.

Bezpieczne Ferie

Ogólnopolska akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie powiatu nowosądeckiego w szczególności zaś dzieciom i młodzieży spędzającym ferie w naszym powiecie. W tym czasie kierowane prowadzone są spotkania profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą przebywającą na wypoczynku, jaki spotkania z wychowawcami, którzy sprawują opiekę nad dziećmi.

W ramach akcji organizowane są tzw. Dni otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Spotkania dzieci z policjantami w naszej jednostce maja szczególny wymiar, najmłodsi mogą zobaczyć od wewnątrz jak wygląda praca policji i czym tak naprawdę na co dzień zajmuje się każdy funkcjonariusz się. Ponadto to dobry sposób aby przypominać dzieciom podstawowe zasady szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Ważnym elementem jest również to, że poprzez organizacje tych spotkań poprawiany jest wizerunek Policji w społeczeństwie a także budowane jest zaufanie do naszej formacji już od najmłodszych lat. w czasie tych spotkań nie tylko najmłodsi, ale również wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza mogą zwiedzić mury nowej siedziby KMP w Nowym Sączu.

Bezpieczne Wakacje

Ogólnopolska akcja policyjna, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie powiatu nowosądeckiego przy czym priorytetem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży. W ramach akcji organizowane są tzw. Dni Otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

„Bezpieczny Senior”

Działania prewencyjne mające na celu zwrócenie uwagi i przekazanie osobom starszym najważniejszych informacji na temat oszustw popełnianych metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz innych przestępstw, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze. W ramach tych działań policjanci przeprowadzają spotkania z seniorami min. w Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Akcja informacyjno-edukacyjna zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa. Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Barbara Leśniak Wydział Prewencji KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Barbara Leśniak Wydział Prewencji KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry