Petycje - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W przypadku braku właściwości petycję przesyła się do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

- wskazanie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji,

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycje można składać:

- listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Grottgera 50

33-300 Nowy Sącz

- w Biurze Podawczym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Grottgera 50, pokój nr 0.39 (parter), od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 9.00-14.00

- faksem – na numer: (18) 442 41 42

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Wzór

L.p. nr sprawy skan data złożenia petycji imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana przebieg postępowania
           
           

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Masiak
do góry