Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji).

Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę (lub jej małżonka) mieniu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oprócz tego oświadczenie powinno zawierać również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji publikują na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przełożeni właściwi w sprawach osobowych.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu publikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
 

 Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji powiatu nowosądeckiego:

 

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Oświadczenie o stanie majątkowym p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju

Oświadczenie o stanie majątkowym p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Grybowie

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Maria Węgrzyn
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Maria Węgrzyn Zespół Bezpieczeństwa Informacji KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry