Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62  ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL, NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z treścią par. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.nr 144 poz.1015) przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu publikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
 

 Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji za 2018 rok:

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy - Zdroju

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej Zdroju

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Grybowie

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Chmielowska Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Małgorzata Chmielowska Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry