Ogłoszenie o naborze nr 25835 z dnia 19.04.2018 r. - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 25835 z dnia 19.04.2018 r.
 

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor
do spraw: ewidencji, sprawozdań i ubezpieczeń społecznych
w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KMP w Nowym Sączu


Miejsce wykonywania pracy:
Nowy Sącz

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. A. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Adres urzędu:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. A. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych;
• praca przed monitorem powyżej 4 godzin na dobę;
• praca w pozycji siedzącej z naturalnym i sztucznym oświetleniem wymuszona pozycja ciała;
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych;
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50;
• budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm;
• drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm;
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku;
• stanowisko pracy znajduje się poza strefą ochronną, ale z koniecznością poruszania się w strefie ochronnej ze stale zamkniętymi drzwiami z dostępem na czytnik magnetyczny niezbędny do otwarcia drzwi.

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie przy wykorzystaniu systemu „Płatnik” dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych policjantów, pracowników Policji, ich rodzin i aktualizacja danych w systemie w celach ewidencyjnych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- prowadzenie systemu informatycznego „Kadra” w celu gromadzenia danych o policjantach i pracownikach Policji i przesyłanie comiesięcznej aktualizacji do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie;
- opracowywanie danych statystycznych i sporządzanie comiesięcznych meldunków, sprawozdań o stanie kadrowym KMP w Nowym Sączu i jednostek podległych dla potrzeb KGP, jak również sporządzanie sprawozdań Rb-70 i sprawozdań dla PFRON w celu realizacji ustawowego obowiązku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
- biegła znajomość obsługi systemu „Płatnik”
- biegła znajomość programów Word, Exel
- wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe
- poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 412)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

    Dokumenty należy złożyć do: 29.04.2018
    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
    Wydział Wspomagający
    ul. A. Grottgera 50
    33-300 Nowy Sącz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30) lub (018)-442-41-21) w godz. 7.30 - 14.30.


Legenda:

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

- są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,

- ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Metryczka

Data publikacji 19.04.2018
Data modyfikacji 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Kmiecik Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry