Ogłoszenie o naborze nr 19336 z dnia 13.12.2017 r. - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 19336

 

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: wprowadzania danych do systemów informatycznych
w Wydziale Kryminalnym KMP w Nowym Sączu

Miejsce wykonywania pracy:
Nowy Sącz

Adres urzędu:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. A. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych;
• praca przed monitorem powyżej 4 godzin na dobę;
• praca w pozycji siedzącej z naturalnym i sztucznym oświetleniem wymuszona pozycja ciała;
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych;
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50;
• budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm;
• drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm;
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku;
• stanowisko pracy znajduje się poza strefą ochronną, ale z koniecznością poruszania się w strefie ochronnej ze stale zamkniętymi drzwiami z dostępem na czytnik magnetyczny niezbędny do otwarcia drzwi.

ZAKRES ZADAŃ

Kontrolowanie, rejestracja i wprowadzanie danych do systemu informatycznego KSIP w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia aktualnych danych w zakresie rejestracji kryminalnej.
Analizowanie, kontrolowanie, sprawdzanie prawidłowość wypełnienia formularzy rejestracyjnych w postępowaniach prowadzonych przez KMP w Nowym Sączu i jednostki poległe w celu zapewnienia właściwej jakości danych wprowadzanych do systemu KSIP .
Sporządzanie okresowych i doraźnych analiz nie zakończonych rejestracji osób i postępowań w celu podjęcia stosownych działań w zakresie organizacyjnym, realizacyjnym i technicznym.
Współpraca z pracownikami Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie w zakresie prawidłowej rejestracji oraz weryfikacji danych w KSIP oraz udziela instruktażu policjantom KMP w Nowym Sączu i jednostek podległych w celu zapewnienia właściwej jakości wprowadzanych danych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Exel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1167 z późn. zm.)
Kopie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Wydział Wspomagający
ul. A. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30) lub (018)-442-41-21) w godz. 7.30 - 15.30.
 

Legenda:

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

- są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,

- ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Metryczka

Data publikacji 13.12.2017
Data modyfikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Kmiecik Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry