Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

W komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

1. WYDZIAŁ KRYMINALNY:                                
1) Rejestr Indywidualnych Czynności oraz Zabezpieczonych Śladów i Dowodów Rzeczowych NADT-5485;
2) Rejestr zleceń na wykonanie prac fotograficznych NADT-5484,
3) Rejestr Pracy Operacyjnej NAD-RPO-0161.

2. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTEPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU:
1) Rejestr poszukiwań zwyczajnie NAW-5472;                    
2) Rejestr poszukiwań operacyjnych NAW-5472;                    
3) Rejestr osób zaginionych NAW-5472;
4) Rejestr Pracy Operacyjnej NAW-RPO-0161.

3. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ:
1) Rejestr Pracy Operacyjnej NAX-RPO-0161,
2) Rejestr notatników służbowych NAX- 5141,
3) Rejestr sprawdzeń w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych-NAX-5401.   

4. ZESPÓŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ
1) Rejestr Pracy Operacyjnej NAK-RPO-0161,
2) Rejestr notatników służbowych NAK- 5141.

5. WYDZIAŁ SZTAB POLICJI:    
1) Rejestr informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych NAS-513;
2) Rejestr zażaleń na zatrzymanie do Sądu Rejonowego NAS-5143;
3) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów i rzeczy / przedmiotów (utraconych w wyniku czynu zabronionego) przez obywateli RP NAS-5140;
4) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów przez cudzoziemców NAS-5140;
5) Rejestr odsłuchów cyfrowego urządzenia komputerowego ”Corsa-SQL” NAS-043;
6) Rejestr osób przebywających na przepustkach z ZK/AS, które zgłosiły się do jednostki Policji NAS-5142;
7) Rejestr ampułek pobranych krwi NAS-5383;
8) Rejestr holowań NAS-539;
9) Rejestr Interwencji policyjnych NAS-5140;
10) Rejestr zatrzymanych praw jazdy/dowodów rejestracyjnych NAS-5382;
11) Rejestr ewidencji wydawania pakietów „Zestaw do pobierania próbek krwi metodą próżniową- NAS-5140”.

6. WYDZIAŁ PREWENCJI:
1) Rejestr doprowadzeń NAP-5110;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi NAP – 5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych – poszukiwania opiekuńcze NAP-5472/I;
4) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NAP-5472-II,
5) Rejestr notatników służbowych NAP-5141;
6) Rejestr Pracy Operacyjnej NAP-RPO-0161;
7) Rejestr wokand-NAP-5735.

7. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO:    
1) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi NAR – 5383;
2) Rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości NAR-5384;
3) Rejestr zabezpieczonych lub zniszczonych materiałów NAR-5384;
4) Rejestr badań analizatorem wydechu NAR-5383,
5) Rejestr notatników służbowych NAR-5141.
     
8. WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY:
1) Rejestr przepisów Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu NAB – 023;
2) Rejestr przepisów (Om) Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu o powierzeniu mienia będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu NAB – 023;
3) Rejestr akt osobowych policjantów NAB – 1200;                 
4) Rejestr akt osobowych pracowników NAB – 1201;
5) Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu danych wykorzystywanych przez KSI-NAB-1421.            

9. ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:
1) Rejestr wykazów spisów zdawczo – odbiorczych NAY – 0170;             
2) Rejestr akt brakowanych kat. „BC” NAY – 0170;                     
3) Rejestr akt brakowanych kat „B” i „BE” NAY – 0170;                 
4) Rejestr ewidencji korzystających z akt wypożyczających akta NAY – 0172;     
5) Rejestr akt postępowań sprawdzających NAY – 620;                 
6) Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego NAY – 620;         
7) Rejestr odmów, cofnięć poświadczeń bezpieczeństwa NAY – 620;         
8) Rejestr sprawdzeń NAY – 620;                            
9) Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych NAY – 620;     
10) Rejestr – Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w KMP w Nowym Sączu NAY – 0443;
11) Rejestr braków w zasobie składnicy akt NAY- 0170;
12) Rejestr przyjętych przez kancelarię tajną KMP w Nowym Sączu „Depozytów akt lub materiałów niejawnych” NAY-0162;
13) Rejestr ewidencji wypożyczonych materiałów kancelaryjnych NAY-0162;
14) Rejestr protokołów deklasyfikacji /zniszczenia IND w KMP Nowy Sącz NAY-0163;
15) Rejestr oświadczeń majątkowych NAY-1205,
16) Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu NAY-0442.

10. ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW ORAZ DYSCYPLINARNY:     
1) Rejestr skarg i wniosków NAU.S.0510 i NAU.S.052;
2) Rejestr listów i anonimów NAU.L.0511 i NAU.L.052;
3) Rejestr czynności wyjaśniających NAU-1204;
4) Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych RPD.

11. ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY, OCHRONY PPOŻ I MEDYCYNY PRACY
1) Rejestr wypadków policjantów w służbie - NAH-RW-1311, NAH-RW-1312;
2) Rejestr wypadków policjantów w drodze do i ze służby - NAH-RW-D-1314;
3) Rejestr wypadków przy pracy pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej KMP w Nowym Sączu - NAH-RWC-1311, NAH-RWC-1312;
4) Rejestr wypadków cywili w drodze do/z pracy - NAH-RWC-D-1314;
5) Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby - NAH-1320.

12.WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:    
1) Rejestr akt mieszkaniowych NAZ-2212;
2) Rejestr akt mieszkaniowych policjantów zwolnionych ze służby NAZ-2212;
3) Rejestr badań lekarskich i psychologicznych kierowców NAZ-241;
4) Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przydziału / opróżnienia mieszkania służbowego /kwatery tymczasowej NAZ-2210;
5) Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przyznawania , odmowy   
przyznania, cofania i zwracania przez policjantów KMP równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego NAZ-2213;
6) Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przyznania, odmowy przyznania, cofania i zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów KMP, emerytów( rencistów) i osoby uprawnione NAZ-2213;
7) Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w sprawie przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów KMP równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego NAZ-2213;
8) Rejestr szkód transportowych WAG NAZ-244;
9) Rejestr szkód w mieniu WAG NAZ-36;
10) Rejestr umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych przyznawanych z ZFŚS pracownikom cywilnym NAZ-174;
11) Rejestr zezwoleń na kierowanie samochodami uprzywilejowanymi NAZ-241;  
12) Rejestr przyznanych świadczeń z Z.F.Ś.S .dla pracowników cywilnych NAZ-174;
13) Rejestr ewidencji uzbrojenia Go 10 - NAZ-2350,
14) Rejestr wydatków NAZ-2223,
15) Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w sprawie wydawania zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych NAZ-241.

13. RADCA PRAWNY KMP W NOWYM SĄCZU:
1) Rejestr Spraw Sądowych NAU-028.

14. KP GRYBÓW:                                       
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NG-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi – NG-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych – NG-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych – NG-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NG-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego-NG- 5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NG-5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NG-5143;
9) Rejestr notatników służbowych KP Grybów- NG-5141;
10) Rejestr notatników służbowych PP Korzenna- NG-5141;
11) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –NG-5143.
12) Rejestr interwencji policyjnych–NG-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu),
13) Rejestr badań analizatorem wydechu NG-5383.

15. KP KRYNICA-ZDRÓJ:                 
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NK-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NK-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych –NK-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych –NK-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NK-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego- NK-5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NK-5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NK-5143;
9) Rejestr notatników służbowych- NK-5141;
10) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia – NK-5143.
11) Rejestr interwencji policyjnych– NK-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu),
12) Rejestr badań analizatorem wydechu NK-5383.
                            
16. KP ŁOSOSINA DOLNA:                     
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NL-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NL-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych –NL-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych –NL-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NL-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego-NL- 5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NL-5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NL-5143;
9) Rejestr notatników służbowych- NL-5141;
10) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –NL-5143.
11) Rejestr interwencji policyjnych – NL-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu)
12) Rejestr badań analizatorem wydechu NL-5383.

 

17. KP MUSZYNA:               
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NM-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NM-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych –NM-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych –NM-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NM-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego- NM-5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NM-5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NM-5143;
9) Rejestr notatników służbowych- NM- 5141;
10) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –NM-5143.
11) Rejestr interwencji policyjnych–NM-5140(prowadzony w przypadku awarii systemu),
12) Rejestr badań analizatorem wydechu NM-5383.            

18. KP PIWNICZNA-ZDRÓJ:             
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NP -5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NP-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych –NP-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych –NP-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NP-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego- NP-5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NP-5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NP-5143;
9) Rejestr notatników służbowych -NP- 5141;
10) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –                NP-5143.
11) Rejestr interwencji policyjnych – NP-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu)
12) Rejestr badań analizatorem wydechu NP-5383.


19. KP STARY SĄCZ:             
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NS-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NS-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych –NS-5472-I- (osoby poszukiwane);
4) Rejestr osób poszukiwanych –NS-5472-II- (osoby zaginione);
5) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NS-5472-III,
6) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego-NS- 5140;
7) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NS- 5140;
8) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NS-5143;
9) Rejestr notatników służbowych- NS-5141;
10) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –NS-5143.
11) Rejestr interwencji policyjnych– NS-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu).
12) Rejestr badań analizatorem wydechu NS-5383.

20. PP NAWOJOWA:                                     
1) Rejestr zatrzymanych praw jazdy – NAN-5382;
2) Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi– NAN-5383;
3) Rejestr osób poszukiwanych w postepowaniach administracyjnych – NAN-5472-III,
4) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego- NAN- 5140;
5) Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemców – NAN-5140;
6) Rejestr zażaleń na zatrzymanie- NAN-5143;
7) Rejestr notatników służbowych- NAN-5141;
8) Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia –NAN-5143.
9) Rejestr interwencji policyjnych–NAN-5140 (prowadzony w przypadku awarii systemu)
10) Rejestr badań analizatorem wydechu NAN-5383.

21. Ponadto następujące rejestry:
1) Rejestr Czynności Dochodzeniowo- Śledczych (E-RCDŚ);
2) Rejestr czynności zleconych do wykonania przez jednostki Policji albo inne organy uprawnione do prowadzenia postepowania przygotowawczego (E-RPP);
3) Rejestr podejrzanych, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji (E-Dozory);
4) Rejestr postępowań sprawdzających (E-RPS);
5) Księga Dowodów Rzeczowych (E-KDRZ);
6) Rejestr wystąpień sądu lub prokuratora, o których mowa w art.20 par.2 KPK i 326 par.4 KPK (E-RW);
7) Rejestr wydanych postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i wykonanych badań specjalistycznych  (E-RPB);
8) Rejestr czynności techniczno-kryminalistycznych (E-RCTK)
prowadzone są w:
a)  Wydziale Kryminalnym
b)  Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
c)  Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą
d)  Zespole do walki z Korupcją
e)  Komisariacie Policji w Grybowie
f)   Komisariacie Policji w Krynicy-Zdroju
g)  Komisariacie Policji w Łososinie Dolnej
h)  Komisariacie Policji w Muszynie
i)    Komisariacie Policji w Piwnicznej-Zdroju
j)   Komisariacie Policji w Starym Sączu
k)   Posterunku Policji w Nawojowej
przy użyciu narzędzia informatycznego wspierającego czynności rejestracyjne w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych (ERCDŚ).

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 23.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry