Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

W komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

1. WYDZIAŁ KRYMINALNY:

 1. Rejestr Indywidualnych Czynności oraz Zabezpieczonych Śladów i Dowodów Rzeczowych
 2. Rejestr zleceń na wykonanie prac fotograficznych

2. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTEPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU:

 1. Rejestr poszukiwań zwyczajnie
 2. Rejestr poszukiwań operacyjnych
 3. Rejestr osób zaginionych
 4. Rejestr - materiały dotyczące organizacji i realizacji pracy operacyjnej

3. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ:

 1. Rejestr materiałów dotyczących organizacji i realizacji pracy operacyjnej – meldunki informacyjne
 2. Rejestr sprawdzeń w systemach KSIP, KCIK

4. ZESPÓŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

 1. Rejestr meldunków informacyjnych
 2. Rejestr sprawdzeń w systemach KSIP, KCIK

5. WYDZIAŁ SZTAB POLICJI:

 1. Rejestr informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
 2. Rejestr zażaleń na zatrzymanie do Sądu Rejonowego
 3. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów i rzeczy /przedmiotów (utraconych w wyniku czynu zabronionego) przez obywateli
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów przez cudzoziemców
 5. Rejestr odsłuchów cyfrowego urządzenia komputerowego ”Corsa-SQL”
 6. Rejestr osób przebywających na przepustkach z ZK/AS, które zgłosiły się do jednostki Policji
 7. Rejestr meldunków informacyjnych
 8. Rejestr ampułek pobranych krwi
 9. Rejestr holowań Rejestr Interwencji policyjnych
 10. Rejestr zatrzymanych praw jazdy/dowodów rejestracyjnych
 11. Rejestr ewidencji wydawania pakietów „Zestaw do pobierania  próbek krwi metodą próżniową

6. WYDZIAŁ PREWENCJI:

 1. Rejestr wokand
 2. Rejestr doprowadzeń
 3. Spis czynności jednorazowych na podstawie art.247 kpk
 4. Rejestr dowodów rzeczowych
 5. Rejestr osób poszukiwanych – poszukiwania opiekuńcze
 6. Rejestr osób posiadających karty broni pneumatycznej
 7. Ewidencja zarządzeń i wniosków o ustalenie miejsca pobytu
 8. Rejestr notatników służbowych
 9. Rejestr meldunków informacyjnych

7. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO:

 1. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi

8. WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY:

 1. Rejestr przepisów Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 2. Rejestr przepisów (Om) Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu o powierzeniu mienia będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 3. Rejestr czynności wyjaśniających
 4. Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych
 5. Rejestr akt osobowych policjantów
 6. Rejestr akt osobowych pracowników

9. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I SKŁADNICA AKT:

 1. Rejestr wykazów spisów zdawczo – odbiorczych
 2. Rejestr akt brakowanych kat. „BC”
 3. Rejestr akt brakowanych kat „B” i „BE”
 4. Rejestr ewidencji korzystających z akt wypożyczających akta
 5. Rejestr akt postępowań sprawdzających
 6. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego
 7. Rejestr odmów, cofnięć poświadczeń bezpieczeństwa
 8. Rejestr sprawdzeń
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
 10. Rejestr – Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w KMP w Nowym Sączu
 11. Rejestr braków w zasobie składnicy akt
 12. Rejestr przyjętych przez kancelarię tajną KMP w Nowym Sączu Depozytów akt lub materiałów oznaczonych klauzulami tajności „ściśle tajne” i „tajne”
 13. Rejestr ewidencji wypożyczonych materiałów kancelaryjnych
 14. Rejestr protokołów deklasyfikacji /zniszczenia IND w KMP Nowy Sączu
 15. Rejestr oświadczeń majątkowych
 16. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

10. ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI:

 1. Rejestr szkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 2. Rejestr skierowań na badania profilaktyczne
 3. Rejestr skierowań na badania okresowe pracowników cywilnych
 4. Rejestr skierowań na badania kontrolne policjantów
 5. Rejestr skierowań na badania kontrolne pracowników cywilnych
 6. Rejestr skierowań na badania wstępne
 7. Rejestr skierowań na szczepienia
 8. Rejestr listów i anonimów
 9. Rejestr sprawy sadowe dot. Policji, ugody, umowy
 10. Rejestr wypadków policjantów w służbie
 11. Rejestr wypadków policjantów w drodze do i ze służby
 12. Rejestr wypadków przy pracy pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej KMP w Nowym Sączu
 13. Rejestr wypadków cywili w drodze do /z pracy
 14. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne i podejrzeń o takie choroby
 15. Rejestr skarg i wniosków
 16. Rejestr listów i anonimów

11.WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY:

 1. Rejestr akt mieszkaniowych
 2. Rejestr akt mieszkaniowych policjantów zwolnionych ze służby
 3. Rejestr badań lekarskich
 4. Rejestr badań psychologicznych
 5. Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przydziału opróżnienia mieszkania służbowego /kwatery tymczasowej
 6. Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów KMP równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
 7. Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w sprawie przyznania, odmowy przyznania , cofania i zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów KMP, emerytów (rencistów) i osoby uprawnione
 8. Rejestr decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w sprawie przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów KMP równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
 9. Rejestr szkód transportowych WAG
 10. Rejestr szkód w mieniu WAG
 11. Rejestr umów dotyczących pożyczek mieszkaniowych przyznawanych z ZFŚS pracownikom cywilnym
 12. Rejestr zezwoleń na kierowanie samochodami uprzywilejowanymi
 13. Rejestr przyznanych świadczeń z Z.F.Ś.S .dla pracowników cywilnych
 14. Rejestr ewidencji uzbrojenia Go 10
 15. Rejestr wydatków

12. RADCA PRAWNY KMP W NOWYM SĄCZU:

 1. Rejestr Spraw Sądowych

13. KP GRYBÓW:

 1. Rejestr Spraw o Wykroczenia KP Grybów
 2. Rejestr Spraw o Wykroczenia PP Korzenna
 3. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 4. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 5. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 6. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 7. Rejestr Niebieskich Kart
 8. Rejestr osób poszukiwanych
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów
 10. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemca
 11. Rejestr wysyłki krwi i otrzymanych ekspertyz
 12. Rejestr książka dozoru Policji
 13. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 14. Rejestr kontroli osób zatrzymanych
 15. Rejestr mandatów karnych
 16. Rejestr jawnych meldunków informacyjnych
 17. Rejestr notatników służbowych KP Grybów
 18. Rejestr notatników służbowych PP Korzenna
 19. Rejestr skarg
 20. Rejestr przyjęć interesantów
 21. Rejestr pojazdów holowanych z KP Grybów
 22. Rejestr doprowadzeń
 23. Rejestr czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk. 24)
 24. Rejestr operacyjnych sprawdzeń

14. KP KRYNICA – ZDRÓJ:

 1. Rejestr dozoru Policji
 2. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 3. Rejestr sporządzonych kart PRD 5
 4. Rejestr osób poszukiwanych
 5. Rejestr osób poszukiwanych –zaginionych
 6. Rejestr wysyłki krwi i otrzymanych ekspertyz
 7. Rejestr mandatów karnych
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemca
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów
 10. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 11. Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 12. Rejestr czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk. 13)
 13. Rejestr usuwanych pojazdów
 14. Rejestr osób nietrzeźwych doprowadzonych do miejsca zamieszkania oraz przekazanych osobie wskazanej
 15. Rejestr materiały dotyczące organizacji i realizacji pracyoperacyjnej

15. KP ŁOSOSINA DOLNA:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 3. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów przez cudzoziemców
 6. Rejestr jawnych meldunków informacyjnych
 7. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 8. Rejestr dozoru Policji
 9. Rejestr notatników służbowych
 10. Rejestr osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia
 11. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 12. Rejestr osób pozbawionych wolności przebywających na przepustkach
 13. Rejestr interwencji Policji
 14. Rejestr osób poszukiwanych i zaginionych

16. KP MUSZYNA:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 3. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 4. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 5. Rejestr osób poszukiwanych
 6. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego
 7. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemca
 8. Rejestr dozoru Policji
 9. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 10. Rejestr postępowań w ramach niebieskiej karty
 11. Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 12. Rejestr doprowadzeń
 13. Rejestr czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk.

17. KP PIWNICZNA – ZDRÓJ:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 3. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 4. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 5. Rejestr osób pozbawionych wolności przebywających na przepustkach
 6. Rejestr osób poszukiwanych
 7. Rejestr dozoru Policji
 8. Rejestr niebieskich kart
 9. Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 10. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemca NP
 11. Rejestr sporządzonych i wysłanych kart PRD -5
 12. Rejestr notatników służbowych
 13. Rejestr doprowadzeń
 14. Rejestr czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk.

18. KP STARY SĄCZ:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 3. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 4. Rejestr osób poszukiwanych
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów w wyniku czynu zabronionego
 6. Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie paszportu przez cudzoziemca
 7. Rejestr dozoru Policji
 8. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi
 9. Rejestr notatników służbowych
 10. Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 11. Rejestr doprowadzeń i czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk.

19. PP NAWOJOWA:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 3. Rejestr dozoru Policji
 4. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 5. Rejestr osób zatrzymanych do spraw i osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 6. Rejestr postępowań w ramach niebieskiej karty
 7. Rejestr kolizji i wypadków drogowych
 8. Rejestr przeprowadzonych badań urządzeniami elektronicznymi
 9. Rejestr doprowadzeń
 10. Rejestr czynności jednorazowych na podstawie art. 247 kpk.

20. Ponadto następujące rejestry:

 1. Rejestr Odmów Wszczęcia (E-ROW)
 2. Rejestr Śledztw i Dochodzeń (E-RSD)
 3. Rejestr Wydanych Postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego (E-RPB)
 4. Rejestr Wystąpień Sądu lub Prokuratora (E-RW)
 5. Książka Dowodów Rzeczowych

prowadzone są w:

 1. Wydziale Kryminalnym
 2. Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 3. Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą
 4. Zespole do walki z Korupcją
 5. Komisariacie Policji w Grybowie
 6. Komisariacie Policji w Krynicy – Zdroju
 7. Komisariacie Policji w Łososinie Dolnej
 8. Komisariacie Policji w Muszynie
 9. Komisariacie Policji w Piwnicznej
 10. Komisariacie Policji w Starym Sączu
 11. Posterunku Policji w Nawojowej

przy użyciu narzędzia informatycznego wspierającego czynności rejestracyjne w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych (ERCDŚ)

21. Od 1 lipca 2015 roku został wprowadzony w KMP w Nowym Sączu i jednostkach podległych system informatyczny E-Prewencja „zawierający moduły ”E-Rsow” i „E-Mandaty”.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Masiak
do góry