Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów niearchiwalnych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.


Zbiór niearchiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i obejmuje akta wytworzone od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organ bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:
-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
-cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.


Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Miejski Policji
w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:
-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

 

Udostępnianie akt osobom fizycznym:

- zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do in formacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176 z póź. zm.) następuje na podstawie tej ustawy,

- nie zawierających informacji publicznych, w szczególności akt operacyjnych, akt kontrolnych postępowań przygotowawczych – następuje za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, któremu podporządkowane jest archiwum Policji - w województwie małopolskim za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

Udostępnianie akt:

- zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

- zawierające dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

- operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów niearchiwalnych określa:
 

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 – z późn. zm.)
     
  • Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnym i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42)
     
  • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku, w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16 poz. 95 – z późn. zm.)

 

Obszary zadań:

- prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz osób ubiegających się do służby lub pracy w KMP w Nowym Sączu na stanowiska, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

- prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych,

- organizowanie, koordynowanie, kontrola i nadzór nad ochroną informacji niejawnych w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych oraz UE i NATO,

- prowadzenie kancelarii tajnej oraz koordynowanie i nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania z tego zakresu,

- opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,

- organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w komendzie w tym:

* kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej,

* przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej,

* ewidencjonowanie i porządkowanie zasobu składnicy akt,

* brakowanie dokumentacji,

* udostępnianie dokumentacji,

- zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:

* sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

* nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia,

* zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

* prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez komendę, z wyjątkiem zbiorów zwolnionych z rejestracji. 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Maria Węgrzyn
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Maria Węgrzyn Zespół Bezpieczeństwa Informacji KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry