Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest uregulowany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) W myśl. art. 1 tej Ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust.1).

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

- listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Grottgera 50
33 – 300 Nowy Sącz

- w Biurze Podawczym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Grottgera, 50 pokój nr 0.39 (parter), od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 9.00 – 14.00

- faksem – na numer: (18) 442 41 42

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

Dla ułatwienia można skorzystać z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji, zamieszczonego po adresem:

 

http://bip.kgp.policja.gov.pl/download/18/62479/wniosekoudosepnienieinf.do

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry