Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP KMP w Nowym Sączu (http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/).

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu (http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/) jest w dużej mierze zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności zostały wymienione poniżej:

 • nie wszystkie pliki PDF są przygotowane jako dostępne cyfrowo,
 • brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej oświadczeń majątkowych, które składane są w postaci papierowej i są wypełniane odręcznie.

Na stronie internetowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób możliwie zgodny z zasadami dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP KMP w Nowym Sączu prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami - asp. sztab. Tomaszem Michalikiem:

tel. 47 833 41 34
e-mail: 
Tomasz.Michalik1@nowy-sacz.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu znajduje się w budynku przy ul. Artura Grottgera 50 w Nowym Sączu, który jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami m.in. w następującym zakresie:

 • przed komendą, blisko wejścia do budynku, znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście główne znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich; nie ma przeszkód w postaci progów, a szerokie drzwi otwierają się automatycznie, na fotokomórkę,
 • schody prowadzące do budynku (w górnej i dolnej części krawędzi) oraz drzwi wejściowe posiadają oznaczenia w postaci kontrastowych pasów,
 • w wewnątrz budynku znajduje się winda przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 • na każdym piętrze budynku zlokalizowane są toalety dla interesantów przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • w budynku istnieje informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów,
 • w budynku znajduje się dźwiękowy oraz świetlny system powiadamiania alarmowego,
 • komenda posiada procedurę do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję znajdującą się w holu na wprost wejścia do budynku, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Tam można również uzyskać kartę dostępu uprawniającą do wejścia na teren komendy. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji. Po terenie jednostki interesanci poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy.

Na teren jednostki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na ograniczenia techniczne lub wcześniejsze rozwiązania projektowo-wykonawcze budynek jednostki nie posiada:

 • pętli indukcyjnych,
 • wizualnego i dotykowego lub głosowego planu obiektu,
 • oznaczeń w alfabecie Braille'a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • elementów oznakowania kontrastowego,
 • w okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące,
 • domofon znajduje się na wysokości 1,4 metra,
 • na chwilę obecną nie ma specjalistycznego sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W jednostce istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu polskiego języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: BIP KMP w Nowym Sączu - Informacje dla osób z niepełnosprawnościami.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Komisariat Policji w Grybowie - siedziba komisariatu znajduje się przy ul. Ogrodowej w Grybowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku (przy wejściu). Wejście główne do Komisariatu Policji w Grybowie nie jest podzielone na część ograniczoną schodami i część (pochylnię) przeznaczoną dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej korzystających z wózków inwalidzkich. Wejście prowadzi bezpośrednio do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy poczekalni usytuowana jest osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku umieszczony jest wideo domofon, a w poczekalni domofon za pośrednictwem którego interesanci mogą nawiązać kontakt z dyżurnym jednostki. W korytarzu za poczekalnią mieści się również osobne pomieszczenie przystosowane do obsługi interesantów, którzy z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne piętra budynku. Funkcjonariusz pełniący służbę na Stanowisku Dowodzenia posiada monitor, na którym ma bezpośredni wgląd na ewentualne osoby oczekujące przed komisariatem. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Dyżurny informuje o przyjściu interesanta funkcjonariusza lub pracownika Policji, który odbiera stronę z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia) i w jego obecności poruszają się po terenie KP w Grybowie.

Komisariat Policji w Muszynie usytuowany jest w Muszynie przy ul. Zielonej 1A. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na bramie wjazdowej na teren komisariatu oraz na budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z dziewięciu stopni. Za drzwiami znajdują się poczekalnia, która połączona jest z pomieszczeniem dyżurki komisariatu poprzez szybę z zamontowanym mikrofonem oraz drzwi prowadzące do obiektu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody znajdujące się pomiędzy parterem i piętrem budynku. Na poszczególnych kondygnacjach nie występują bariery poziome. W budynku nie ma windy. Interesanci oczekują na załatwienie sprawy w poczekalni. Brak jest pochylni, która umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim do siedziby komisariatu. Funkcjonariusz pełniący służbę dyżurnego Komisariatu Policji w Muszynie, w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby z niepełnosprawnościami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez dyżurnego. W Komisariacie Policji w Muszynie brak jest toalety dla interesantów, a toalety znajdujące się na terenie budynku nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju – budynek znajduje się przy ulicy Nadbrzeżnej nr 29 w Piwnicznej-Zdroju. Teren budynku komisariatu jest w całości ogrodzony. Budynek komisariatu oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na dwóch ścianach gmachu budynku (przy głównym  wejściu oraz na ścianie bocznej budynku które są w godzinach nocnych podświetlone). Wejście główne do Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju jest ograniczone 10 stopniowymi schodami, bezpośrednio prowadzącymi do pomieszczenia przejściowego, a następnie poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy poczekalni brak  jest osobnej toalety przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niemniej jednak takowa toaleta znajduje się na tym samym poziomie - piętrze po wejściu do dalszej części budynku w obecności pracownika z uwagi na strefę ochrony i zamek elektromagnetyczny otwierany przy użyciu karty dostępowej. Na tym samym piętrze znajdują się również osobne dwa pomieszczenia przystosowane do obsługi interesantów lub do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne pietra budynku. Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju nie posiada całodobowej służby dyżurnej, obsługę interesantów prowadzą poszczególni policjanci wyznaczeni do pełnienia dyżurów.

Komisariat Policji w Starym Sączu – budynek znajduje się przy ul. Źródlanej 22 w Starym Sączu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku (przy wejściu). Wejście główne do Komisariatu Policji w Starym Sączu nie jest ograniczone schodami, bezpośrednio prowadzi do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy poczekalni usytuowana jest osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy poczekalni mieści się również osobne pomieszczenie przystosowane do obsługi interesantów lub wykonywania czynności procesowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne pietra budynku. Podstawowym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Dyżurnym Komisariatu Policji w Starym Sączu pod numerem telefonu 47 833 54 00 i zgłosić taką potrzebę. Przed budynkiem, od ul. Źródlanej 22 w Starym Sączu jest dostępny parking dla interesantów w ilości 5 miejsc postojowych, z wyodrębnionym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju – budynek komisariatu znajduje się na ul. Polnej 4 w Krynicy-Zdroju. Siedziba nie jest oznaczona nazwą ulicy. Na budynku od strony ul. Polnej znajduje się urzędowa tablica informacyjna. Wejście główne do Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju nie jest ograniczone schodami, bezpośrednio prowadzi do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy poczekalni usytuowana jest osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy poczekalni mieszczą się również dwa osobne pomieszczenia przystosowane do obsługi interesantów, którzy z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne pietra budynku. Obsługa interesantów odbywa się w przedmiotowych pomieszczeniach, w uzasadnionych przypadkach czynności mogą być wykonane w innym pomieszczeniu znajdującym się na terenie jednostki. Podstawowym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Dyżurnym Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju pod numerem telefonu 47 833 52 00 i zgłosić taką potrzebę. Przed budynkiem, od ul. Polnej jest dostępny parking dla interesantów w ilości 12 miejsc postojowych, bez wyodrębnienia miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonariusz pełniący służbę na Stanowisku Dowodzenia posiada monitor, na którym ma bezpośredni wgląd na ewentualne osoby oczekujące przed komisariatem. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Dyżurny informuje o przyjściu interesanta funkcjonariusza lub pracownika policji, który odbiera osoby z poczekalni i w jego obecności w razie potrzeby poruszają się po terenie komisariatu.

Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej - znajduje się w południowo-wschodniej części skrzydła wielofunkcyjnego budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna  400. Pomieszczenia służbowe komisariatu znajdują się na parterze budynku i są one dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu) do pomieszczeń komisariatu. Główne wejście do pomieszczeń komisariatu nie posiada schodów, przylega bezpośrednio do parkingu samochodowego. Za głównym wejściem znajduje się  przedsionek z  domofonem oraz systemem kontroli dostępu. Za przedsionkiem znajduje się hol, który przedzielony jest ladą, za którą znajduje się stanowisko sekretariatu/recepcji. Interesanci poruszają się na jednym poziomie. Nie ma konieczności pokonywania schodów. Po prawej stronie holu znajduje się pomieszczenie toalety przystosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można poruszać się swobodnie na wózku inwalidzkim. Na parkingu przed budynkiem gdzie znajdują się pomieszczenia komisariatu brak jest wyznaczonego miejsca do parkowania dla inwalidów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji, gdzie znajdują się miejsca do siedzenia i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez sekretariat.

Posterunek Policji w Nawojowej budynek znajduje się na ul. Zamkowej 2 w Nawojowej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku. Wejście główne do budynku Posterunku Policji w Nawojowej znajduje się na parterze budynku, do którego prowadzą sześciostopniowe schody (schody nie posiadają pochylni umożliwiającej dojazd na wózku inwalidzkim, jak również barierek ułatwiających wejście). Schody do budynku prowadzą bezpośrednio z drogi wewnętrznej przy ul. Zamkowej do małego przedsionka. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek i domofon, który posiada bezpośrednie połączenie z dyżurnym KMP w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50. Z przedsionka, który stanowi zarazem poczekalnię, przez jednoskrzydłowe drzwi wchodzi się do pomieszczenia sekretariatu, gdzie przyjmowania są interesanci. W pomieszczeniu sekretariatu przyjmowani są interesanci, którzy następnie z policjantami udają się do zajmowanych przez nich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z sekretariatu lub przedsionka - poczekalni, która znajduje się na parterze budynku przy drzwiach wejściowych. W poczekalni znajdują się miejsca do siedzenia. Interesanci poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest toaletą wspólną dla interesantów i funkcjonariuszy Policji. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem posterunku znajdują się miejsca parkingowe.

Posterunek Policji w Łącku - znajduje się miejscowości Łącko 445. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na budynku (przy wejściu). Wejście główne do Posterunku Policji w Łącku jest ograniczone schodami bezpośrednio prowadzącymi do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące, brak toalety w tym pomieszczeniu. Podstawowym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Dyżurnym Komisariatu Policji w Starym Sączu pod numerem telefonu 47 833 54 00 i zgłosić taką potrzebę. Przed budynkiem Posterunku Policji w Łącku 445, jest dostępny parking dla interesantów przy Urzędzie Gminy w Łącku, w którym mieści się siedziba Posterunku Policji w Łącku, z wyodrębnionym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Posterunku Policji w Korzennej - znajduje się w miejscowości Korzenna 145. Siedziba jest oznaczona tablicą informacyjną na budynku oraz znakiem drogowym D- 21A – Policja. Wejście główne jest ograniczone schodami, bezpośrednio prowadzi do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon który pełni rolę zewnętrznego telefonu alarmowego do Komisariatu Policji w Grybowie pod nieobecność policjantów Posterunku Policji w Korzennej. Na drzwiach wejściowych zamontowana tablica informacyjna z numerami telefonów służbowych do poszczególnych dzielnicowych i Kierownika Posterunku Policji w Korzennej. Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W tym celu należy się kontaktować bezpośrednio z dzielnicowym danego rejonu służbowego lub Dyżurnym Komisariatu Policji w Grybowie pod numerem telefonu 47 833 51 50. Przed budynkiem jest dostępny parking dla interesantów w ilości 2 miejsc postojowych, bez wyodrębnienia miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Posterunek Policji w Gródku nad Dunajcem - budynek Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem znajduje się na działce w całości ogrodzonej metalowym płotem. Od strony drogi W 975 w ogrodzeniu zamontowana jest metalowa furtka wejściowa na teren działki. Z lewej strony budynku posterunku w ogrodzeniu znajduje się metalowa brama wjazdowa na teren posterunku. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na budynku (przy wejściu). Drzwi wejściowe do pomieszczeń służbowych znajdują się w ścianie frontowej budynku. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie schodów, brak jest pochylni, która umożliwiałaby dojazd na wózku inwalidzkim. Za głównym wejściem znajduje się przedsionek z domofonem. Za przedsionkiem znajduje się hol, który przedzielony jest ladą, za którą przyjmowani są petenci. Interesanci poruszają się na jednym poziomie. Nie ma konieczności pokonywania schodów. W pomieszczeniach brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim, brak toalety przystosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Na parkingu przed budynkiem posterunku nie ma wyodrębnionego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt Przyjęć Dzielnicowych - znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Rynek 21 na parterze budynku będącego własnością Urzędu Miasta Nowego Sącza. Na budynku znajduje się tablica informacyjna. Wejście do budynku znajduje się od strony płyty Rynku - wejście jest zamykane na domofon. Należy dzwonić wciskając przycisk z napisem Policja. Przed wejściem znajduje się jeden schód. Po przejściu korytarza ok. 15 metrów (wspólnego dla innych instytucji funkcjonujących w budynku) po prawej stronie znajduje się wejście do punktu. Punkt jest zamykany na klucz. W punkcie interesanci wchodzą do przedsionka, gdzie są obsługiwani. Strony oczekujące na załatwienie sprawy czekają na ogólnodostępnym korytarzu. W punkcie brak jest toalety dla interesantów.

Do wszystkich obiektów użytkowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i podległych jednostkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

 

Koordynator ds. Zapewnienia Dostępności
Osobom ze Szczególnymi Potrzebami – 

asp. sztab. Tomasz Michalik

Tel. 47 833 41 34
e-mail: 
Tomasz.Michalik1@nowy-sacz.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2022
Data modyfikacji : 14.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Izworska Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry